สมาชิกใน คณะกรรมการดำเนินงาน
200x200

นายวิเชียร สุวรรณามังกร
ประธานกรรมการ

200x200
นางเพ็ญใจ สุขเจริญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
200x200
นายกฤต วงศ์น้อย
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
200x200
นายประสูตร โสภานะ
เลขานุการ
200x200
นางสาวพิมล เกิดมงคล
รองประธานกรรมการ
200x200
นายสมบัติ ดุลยรัตน์
เหรัญญิก
200x200
นางจันทร์เพ็ญ ตระกูลผิว
กรรมการ สสจ.มส
200x200
นางสุพัตรา โกมลกุญชร
กรรมการ
200x200
นางสาวพุทธรัตน์ วงศ์แสน
กรรมการ
200x200
นายปราโมทย์ สายสวาท
กรรมการ อ.แม่ลาน้อย
200x200
นายจักรพงษ์ ศรีเมือง
กรรมการ อ.แม่สะเรียง
200x200
นายเอกชัย สุวรรณดีมาตย์
กรรมการ รพ.แม่สะเรียง
200x200
นางสาววิชุตา เกตุสุวรรณ
กรรมการ รพ.แม่สะเรียง
200x200
ว่าที่ ร.ต.อัสชล บุญมาดำ
กรรมการ อ.สบเมย
200x200
นายเรวัตร วงศ์ศักดิ์ศรี
กรรมการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน