สมาชิกใน คณะกรรมการเงินกู้
200x200

นางเพ็ญใจ สุขเจริญ
ประธานกรรมการ

200x200
นายสมบัติ ดุลยรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
200x200
นางสาวพุทธรัตน์ วงศ์แสน
กรรมการ
200x200
นายเรวัตร วงศ์ศักดิ์ศรี
กรรมการ
200x200
นายประสูตร โสภานะ
กรรมการ