ภาพกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด ปีที่ 30
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน