ความเป็นมาของการจัดตั้งสหกรณ์

  จัดตั้งโดยความคิดริเริ่ม สนับสนุน และผลักดันจากนายแพทย์สมพัฒน์ คชสีห์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะนั้น
โดยมีคุณปรีชา แก้วคำปา เภสัชกร 3 (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย) เป็นผู้รับสนองดำเนินการ

การจดทะเบียน

วันที่ 4 เมษายน 2532

การเริ่มดาเนินการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2532

จำนวนสมาชิกและทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง

จำนวนสมาชิกเมื่อจัดตั้ง 115 คน ทุนเรือนหุ้นแรกตั้งที่ขอจดทะเบียน 414,800 บาท


วัตถุประสงค์

สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3. ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
4. จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของสมาชิก
5. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน


อำนาจกระทำการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการ ดังต่อไปนี้
1. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
2. จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
3. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
4. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
5. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
6. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
7. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
8. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
9. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
10. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
11. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
12. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
13. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
14. ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
15. กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก