ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกและครอบครัว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์
- พัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 2. รณรงค์ในการเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ
1) โครงการสหกรณ์สัญจร
- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้สมาชิกและผู้สนใจที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก
2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการรับสมัครสมาชิก เช่น การจัดบูธ การให้
ของกำนัลในการรับสมัคร สร้างแรงจูงใจในการรับสมัครสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2) การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3) การตรวจสอบกิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
กลยุทธ์ที่ 4. รณรงค์เพื่อให้แหล่งเงินทุนภายในเพียงพอด้วยเงินออมและหุ้น
1) รณรงค์ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม
2) รณรงค์การออมเงินฝากจากสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 5. ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก

กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
- เพิ่มช่องทางการให้ความคิดเห็นของสมาชิก
- กำหนดแนวทางเพื่อตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและข้อเสนอของสมาชิก
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
- พัฒนาช่องทางสื่อสารผ่าน IT / จัดทำ website สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่อ่องสอน จำกัด
- มีระบบการสำรองข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3. เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงาน
- กรรมการหน่วยอำเภอมีการรวบรวมข้อคิดเห็นนำเสนอในการประชุมกรรมการ
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม บรรยากาศและพฤติกรรมบริการ เพื่อให้เอื้อต่อการทำงานและการบริการ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
- พัฒนาพฤติกรรมการบริการ


ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกและครอบครัว

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมสมาชิกให้มีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของบุตรสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 3. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมให้สมาชิกสร้างหลักประกันชีวิต


ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิก
- การศึกษาดูงาน
- การอบรมพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์