วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทางการเงินของสมาชิกที่มั่นคง ได้มาตรฐาน
บริหารอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป
2. สหกรณ์มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม
3. สมาชิกสามารถดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง