ระบบกำกับแผนงานโครงการ

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สามารถบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการโดยคลิกที่ -> PROJECT

About us

สสจ.คุณธรรม

ซื่อสัตย์
สามัคคี
มีน้ำใจ

Plan Work

โครงสร้างกำกับและติดตามโครงการ สสจ.แม่ฮ่องสอน

MEET THE TEAM

กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข สสจ.แม่ฮ่องสอน

นายวิเชียร สุวรรณามังกร

ห้วหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

นางเนตรนภา สุกสว่าง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศุภชัย ธรรมวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอรรถพล รุ่งกมลวิฉาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายกิรภัทร คุ้มเนตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนริศา ธนนภา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวปาวิตา เตียงศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เบ้าจันทึก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

xxxx

xxxx

Project

แผนงาน/โครงการ

Login ดูรายงาน-บันทึกโครงการปีงบฯ '65

คู่มือการบันทึก

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
  1. PP&P Excellence
  2. Service Eecellence
  3. People Eecellence
  4. Governance Eecellence
แผนแก้ไขปัญหา
แผนแก้ไขปัญหา

ประกอบด้วยแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ ซึ่งไม่ปรากฎในแผนยุทธศษสตร๋

แผนงานบริการ/ปกติ
แผนงานบริการ/ปกติ

ประกอบด้วยแผนงานการให้บริการ หรือแผนงานที่ทำปกติเป็นประจำ

contact

COME IN TOUCH

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
129 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
0 53 611 281